لیست کامل این تجهیز
آب فوق خالص ساز | Ultra Pure Water Maker
۱ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه شیراز
نام اختصاری : -