لیست کامل این تجهیز
آب دیونیزه ساز | Deionized Water Maker
۱۲ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - معاونت تحقیقات و فناوری
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : انستیتو پاستور ایران - بخش پایلوت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : انستیتو پاستور ایران - گروه تحقیقات فناوریهای نوین
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زابل - پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده فناوری زیستی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زابل - پژوهشگاه دانشگاه زابل
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی
نام اختصاری : -