لیست کامل این تجهیز
آب مقطرگیر | Water Distiller
۲۰ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - معاونت تحقیقات و فناوری
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم و فناوری های نوین
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان) - دانشکده کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زابل - پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
نام اختصاری : -