لیست کامل این تجهیز
آب مقطرگیر | Water Distiller
۲۰ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه اصفهان دانشکده علوم و فناوری های نوین
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان) دانشکده کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زنجان پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زابل پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
نام اختصاری : -