لیست کامل این تجهیز
آزمون آنتی‌باکتریال | Antibacterial test
۲ مورد
سازمان مربوطه : انستیتو پاستور ایران بخش پایلوت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور یزد
نام اختصاری : -