لیست کامل این تجهیز
آب مقطر گیر دو بار تقطیر | Double Water Distiller
۳ مورد
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
نام اختصاری : -