لیست کامل این تجهیز
آزمون انحلال | Dissolution Testing
۴ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مرکز تحقیقات علوم دارویی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دانشکده داروسازی
نام اختصاری : -