آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفناوری
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • غیر عضو
 • فارس شیراز ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی محمد تمدن
 • رابط آزمایشگاه : فاطمه فرجادیان
 • تلفن : ۰۷۱۱۲۴۲۴۱۲۷ -۲۵۷
 • نمابر : ۰۷۱۱۲۴۲۴۱۲۶
 • http://www.sums.ac.ir
 • amtamadon@sums.ac.ir
زمینه های تخصصی : نانوفناوری در دارورسانی
نشانی آزمایشگاه : شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی دفتر : شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز – دانشکده داروسازی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • خوانشگر الایزا
 • سنجشگر اندازه ذرات
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا 
 • کروماتوگراف نفوذ ژل 
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی
 • میکروسکوپ نیروی اتمی