آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفناوری
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • غیر عضو
 • فارس شیراز ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی محمد تمدن
 • رابط آزمایشگاه : فاطمه فرجادیان
 • تلفن : ۰۷۱۱۲۴۲۴۱۲۷ -۲۵۷
 • نمابر : ۰۷۱۱۲۴۲۴۱۲۶
 • http://www.sums.ac.ir
 • amtamadon@sums.ac.ir
زمینه های تخصصی : نانوفناوری در دارورسانی
نشانی آزمایشگاه : شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی دفتر : شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز – دانشکده داروسازی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • خوانشگر الایزا
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف نفوذ ژل (GPC )
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )