آزمایشگاه آنزیم
 • غیر عضو
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : خسرو خواجه
 • رابط آزمایشگاه : محمد جواد دلبری
 • تلفن : ۰۲۱۸۲۸۲۲۳۴۳۰ - ۰۲۱۸۲۸۸۴۷۱۰ - ۰۲۱۸۲۸۸۴۴۵۱
 • نمابر : ۰۲۱۸۲۸۸۴۷۱۷ -۰۲۱۸۲۸۸۴۷۴۹ - ۰۲۱۸۲۸۸۴۷۱۷
 • http://www.modares.ac.ir
 • Khajeh@modares.ac.ir - AFM-Biosci@modares.ac
نشانی آزمایشگاه : تهران ،جلال آل احمد پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی
نشانی دفتر : تهران ،جلال آل احمد پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • الکتروریسی
 • تفرق نور پویا(DLS)
 • راکتور زیستی
 • طیف سنج تشدید پلاسمون سطحی(SPR)
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع سریع پروتئین(FPLC)