عنوان استاندارد : Temperature programmed desorption of catalyst samples
شماره استاندارد : Operation Manual
عنوان استاندارد : Temperature programmed reduction of catalyst samples
شماره استاندارد : Operation Manual
عنوان استاندارد : Trace metals in Gas turbines fuels by atomic Absorption and flame emission spectroscopy
شماره استاندارد : ASTM D 3605
عنوان استاندارد : Surface Area, Pore Volume, Average Pore Diameter and Pore Diameter Distribution of Porous Materials by Gas Adsorption
شماره استاندارد : UOP964
عنوان استاندارد : Pore Volume and Pore Diameter of Porous Substances Using Nitrogen Adsorption by Continuous Flow Method
شماره استاندارد : Operation Manual
عنوان استاندارد : Multi-Point Determination of Specific Surface Area of Samples Using Nitrogen Adsorption by Continuous Flow Method
شماره استاندارد : Based onD4567 but modified
عنوان استاندارد : Single-Point Determination of Specific Surface Area of Samples Using Nitrogen Adsorption by Continuous Flow Method
شماره استاندارد : Single-Point Determination of Specific Surface Area of Samples Using Nitrogen Adsorption by Continuous Flow Method D 4567
عنوان استاندارد : Determining Pore Volume Distribution of Samples by Mercury Intrusion Porosimetery
شماره استاندارد : D 4284