عنوان استاندارد : Determination of Addition Elements, Wear metals, Contaminants in used Lubricating oils & determination of selected elements in base oils
شماره استاندارد : ASTM D 5185
عنوان استاندارد : Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen and Nitrogen in petroleum products and Lubricants
شماره استاندارد : ASTM D-5291
عنوان استاندارد : Instrumental Determination of Oxygen in organic materials
شماره استاندارد : ASTM D-5291
عنوان استاندارد : Diffractogram of XRD
شماره استاندارد : (Jc PDS) (ICDD)
عنوان استاندارد : Determination of Phase Analysis or crysal structure
شماره استاندارد : (Jc PDS) (ICDD)
عنوان استاندارد : Measurement of crystallite Size
شماره استاندارد : (Jc PDS) (ICDD)
عنوان استاندارد : Measurement of Degree of crystallinity of polymers
شماره استاندارد : (Jc PDS) (ICDD)
عنوان استاندارد : Measurement of Degree of Agglomeration in catalysts
شماره استاندارد : (Jc PDS) (ICDD)
عنوان استاندارد : Determination of polynuclear Aromatic Hydrocarbons in water
شماره استاندارد : D 4657
عنوان استاندارد : Identification of organic compound and functional groups of mixture compounds
شماره استاندارد : Operation Manual