لیست کامل این تجهیز
استریوتکسی | Stereotaxy
۱۴ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) دانشکده علوم زیستی گروه سلولی و مولکولی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات فیزیولوژی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دانشکده بهداشت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مرکز تحقیقات علوم اعصاب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران پردیس علوم دانشکده زیست شناسی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مرکز تحقیقات علوم اعصاب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم
نام اختصاری : -