لیست کامل این تجهیز
آب سنج شیر | Cryostar
۱ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی
نام اختصاری : -