لیست کامل این تجهیز
اسمومتر | Osmometer
۴ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مرکز تحقیقات علوم اعصاب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مرکز تحقیقات علوم اعصاب
نام اختصاری : -