سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : پژوهشکده علوم شناختی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران پردیس علوم دانشکده زیست شناسی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات فیزیولوژی
نام اختصاری : LDB
سازمان مربوطه : دانشگاه سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات فیزیولوژی
نام اختصاری : LDB
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) دانشکده علوم زیستی گروه سلولی و مولکولی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)
نام اختصاری : -