علوم شناختی و رفتاری
سال تاسیس : ۱۳۸۲
 • غیر عضو
 • سمنان سمنان ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی رشیدی پور
 • رابط آزمایشگاه : علی قنبری
 • تلفن : ۲۳-۳۳۶۵۴۲۰۷
 • نمابر : ۲۳-۳۳۶۵۴۲۰۷
 • http://sprc.semums.ac.ir/
 • Aligh88@gmail.com
زمینه های تخصصی : learning and memory Neuropathic pain addiction strok peripheral pain
نشانی آزمایشگاه : سمنان،کیلومتر5 جاده دامغان،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،مرکز تحقیقات فیزیولوژی
نشانی دفتر : سمنان،کیلومتر5 جاده دامغان،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،مرکز تحقیقات فیزیولوژی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون اضطراب جعبه تاریک و روشن (LDB)
 • آزمون اضطراب جعبه تاریک و روشن (LDB)
 • ارزیاب حرارتی پاسخ به درد (PLT)
 • استریوتکسی
 • تردمیل
 • ثبت کننده تک سلولی
 • جعبه مضاعف ارزیابی موش صحرایی
 • چرخ دوار
 • طیف سنج نوری
 • کیت فیلامنت ون فری
 • ماز بعلاوه شکل مرتفع
 • مولد میدان مغناطیسی
 • هات‌پلیت
 • هات‌پلیت
نام انگلیسی : Light Dark Box Testing
نام اختصاری : LDB
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اضطراب دور بر دقیقه ثانیه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی سطح اضطراب در موش صحرایی در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸صبح ۶عصر -
یکشنبه ۸صبح ۶عصر -
دوشنبه ۸صبح ۶عصر -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهلا نوری زاد كارشناس -
نام انگلیسی : Light Dark Box Testing
نام اختصاری : LDB
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اضطراب دور بر دقیقه ثانیه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی سطح اضطراب در موش صحرایی در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸صبح ۶عصر -
یکشنبه ۸صبح ۶عصر -
دوشنبه ۸صبح ۶عصر -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهلا نوری زاد كارشناس -
نام انگلیسی : Plantar test apparatus
نام اختصاری : PLT
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درد حرارتی µV ثانیه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی پاسخ به درد حرارتی در موش صحرایی در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸صبح ۶عصر -
یکشنبه ۸صبح ۶عصر -
دوشنبه ۸صبح ۶عصر -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهلا نوری زاد كارشناس -
نام انگلیسی : Stereotaxy
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین مختصات هسته های مغزی میلیمتر دهم میلیمتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کانول گذاری مغزی در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ساعت ۸ صبح ساعت ۴ بعد از ظهر -
یکشنبه ساعت ۸ صبح ساعت ۴ بعد از ظهر -
دوشنبه ساعت ۸ صبح ساعت ۴ بعد از ظهر -
نام انگلیسی : Treadmill
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ورزش دور بر دقیقه 5 متردر دقیقه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ورزش اجباری در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸صبح ۶عصر -
یکشنبه ۸صبح ۶عصر -
دوشنبه ۸صبح ۶عصر -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهلا نوری زاد كارشناس -
نام انگلیسی : Single cell recorder
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فعالیت نورونی شدت (Count/sec) اندازه گیری در میلی ثانیه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی فعالیت نورونی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸صبح ۶عصر -
یکشنبه ۸صبح ۶عصر -
دوشنبه ۸صبح ۶عصر -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی رشیدی پور استاد -
نام انگلیسی : Rat Shuttle box
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
حافظه اجتنابی درصد ثانیه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی تقویت و تضعیف حافظه در موش صحرایی در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ صبح ۶ عصر -
یکشنبه ۸ صبح ۶ عصر -
دوشنبه ۸ صبح ۶ عصر -
سه شنبه ۸ صبح ۶ عصر -
چهارشنبه ۸ صبح ۶ عصر -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهلا نوری زاد كارشناس -
نام انگلیسی : Running Wheel
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مسافت طی شده توسط موش صحرایی متر سانتیمتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی میزان فعالیت حرکتی در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸صبح ۶عصر -
یکشنبه ۸صبح ۶عصر -
دوشنبه ۸صبح ۶عصر -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهلا نوری زاد كارشناس -
نام انگلیسی : Spectrophotometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جذب نور nm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی جذب نوری نمونه های آزمایشی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ساعت ۸ صبح ساعت ۴ عصر -
نام انگلیسی : Von Frey Filament kit
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درد نوروپاتی gr 6 گرم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنجش درد مکانیکی در موش صحرایی در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸صبح ۶عصر -
یکشنبه ۸صبح ۶عصر -
دوشنبه ۸صبح ۶عصر -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهلا نوری زاد كارشناس -
نام انگلیسی : Elevated plus maze
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اضطراب دور بر دقیقه شمارش تعداد دفعات ورود حیوان به بازوی باز
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی سطح اضطراب موش صحرایی و سوری در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ صبح ۶عصر -
یکشنبه ۸ صبح ۶عصر -
دوشنبه ۸ صبح ۶عصر -
سه شنبه ۸ صبح ۶عصر -
چهارشنبه ۸ صبح ۶عصر -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهلا نوری زاد كارشناس -
نام انگلیسی : Electromagnetic Field generator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شدت میدان مغناطیسی Amper میلی آمپر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ایجاد انواع میدانهای مغناطیسی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸صبح ۶عصر -
یکشنبه ۸صبح ۶عصر -
دوشنبه ۸صبح ۶عصر -
سه شنبه ۸صبح ۶عصر -
چهارشنبه ۸صبح ۶عصر -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهلا نوری زاد كارشناس -
نام انگلیسی : Hot Plate
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بلند کردن پا یا دم پاسخ به درد حرارتی درصد ثانیه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی درد حرارتی در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸صبح ۶عصر -
یکشنبه ۸صبح ۶عصر -
دوشنبه ۸صبح ۶عصر -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهلا نوری زاد كارشناس -
نام انگلیسی : Hot Plate
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بلند کردن پا در پاسخ به تحریک حرارتی درصد ثانیه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی پاسخ به درد حرارتی در موش سوری در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸صبح ۶عصر -
یکشنبه ۸صبح ۶عصر -
دوشنبه ۸صبح ۶عصر -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهلا نوری زاد كارشناس -