سازمان مربوطه : شرکت دقیق سنجش سهند آذر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت آدنیس طب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید چمران اهواز
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - معاونت تحقیقات و فناوری
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید چمران اهواز
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
نام اختصاری : -