سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت دقیق سنجش سهند آذر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت آدنیس طب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد پژوهشکده فناوری زیستی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : سازمان غذا و دارو اداره کل غذا،دارو و استاندارد قشم
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت سپید طب آزمون
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت عالیفرد
نام اختصاری : -