سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت دقیق سنجش سهند آذر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت آدنیس طب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه اراک دانشکده علوم پایه
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زابل پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها مرکز توسعه ی فناوری سلامت برکت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : انستیتو پاستور ایران بخش پایلوت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت صنایع شیمیایی ساختمان آبادگران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها صامت تک خزر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت ریز سامانه های سبز آینده
نام اختصاری : -