لیست کامل این تجهیز
آب سنج شیر | Cryostar
۴ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه یزد
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نام اختصاری : -