لیست کامل این تجهیز
آزمون آموزش یادگیری اجتنابی غیرفعال | Passive Avoidance Learning Task Testing
۱ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران پردیس علوم دانشکده زیست شناسی
نام اختصاری : -