لیست کامل این تجهیز
آزمون اتصال کوتاه کلید | Short circuit Testing
۱ مورد
سازمان مربوطه : جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علم و صنعت
نام اختصاری : -