لیست کامل این تجهیز
آزمون اتلاف روغن در اثر تبخیر | Oil Loss Test Due to Evaporation
۱ مورد
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان
نام اختصاری : -