لیست کامل این تجهیز
آزمون اتلاف روغن در اثر تبخیر | Evaporation Loss of Lubricating Oils test
۱ مورد
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان
نام اختصاری : Noack