لیست کامل این تجهیز
آزمون استحکام و نشست خاک | Soil Deposition and Consolidation Testing
۳ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه محقق اردبیلی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه محقق اردبیلی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نام اختصاری : -