لیست کامل این تجهیز
آزمون استحکام و نشست خاک | Soil Deposition and Consolidation Testing
۲ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه محقق اردبیلی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه محقق اردبیلی
نام اختصاری : -