لیست کامل این تجهیز
آبکاری پالسی | Pulse Electroplating
۱ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
نام اختصاری : -