لیست کامل این تجهیز
آب فوق خالص ساز | Ultra Pure Water Maker
۳ مورد
سازمان مربوطه : دانشگاه شیراز
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شاهد
نام اختصاری : -