لیست کامل این تجهیز
آب مقطرگیر | Water Distiller
۵۷ مورد
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه بیرجند دانشکده کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه آمل
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه اصفهان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی مواد مرکز تحقیقات مواد نانوساختار
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اداره کل فنی و حرفه ای کرمانشاه
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه اصفهان دانشکده علوم و فناوری های نوین
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان) دانشکده کشاورزی
نام اختصاری : -