لیست کامل این تجهیز
آزمون آنتی‌باکتریال | Antibacterial test
۱ مورد
سازمان مربوطه : انستیتو پاستور ایران بخش پایلوت
نام اختصاری : -