لیست کامل این تجهیز
آزمون سایش | Abrasion Testing
۳ مورد
سازمان مربوطه : وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت پژوهشکده علوم و فناوری های شیمیایی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت دوام بنیان حامی ایرانیان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : پژوهشگاه مواد و انرژی
نام اختصاری : -