لیست کامل این تجهیز
آب مقطر گیر دو بار تقطیر | Double Water Distiller
۸ مورد
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی شاهرود
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
نام اختصاری : -