لیست کامل این تجهیز
آب مقطر گیر دو بار تقطیر | Double Water Distiller
۱ مورد
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری
نام اختصاری : -