سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت آدنیس طب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت تضامنی مهندس روحی و همکاران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زابل پژوهشگاه دانشگاه زابل
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه بیرجند دانشکده کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت صنایع شیمیایی ساختمان آبادگران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی شاهرود
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه اراک دانشکده علوم پایه
نام اختصاری : -