سازمان مربوطه : دانشگاه بیرجند دانشکده کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت ریز سامانه های سبز آینده
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی شاهرود
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت سپید طب آزمون
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت گیاه
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه بندر امام
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی شریف
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها صامت تک خزر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها مرکز توسعه ی فناوری سلامت برکت
نام اختصاری : -