سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت دقیق سنجش سهند آذر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت آدنیس طب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها صامت تک خزر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها مرکز توسعه ی فناوری سلامت برکت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد پژوهشکده فناوری زیستی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : سازمان غذا و دارو اداره کل غذا،دارو و استاندارد قشم
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : انستیتو پاستور ایران بخش پایلوت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی شریف
نام اختصاری : -