سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : انستیتو پاستور ایران بخش پایلوت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها صامت تک خزر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه خلیج فارس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده مکانیک
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه بندر امام
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت ریز سامانه های سبز آینده
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زابل پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی
نام اختصاری : -