سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت سیالات حفاری پارس
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : پارک علم و فناوری استان مازندران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور یزد
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت معیار دانش پارس
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : پارک علم و فناوری استان گیلان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : انستیتو پاستور ایران گروه تحقیقات فناوریهای نوین
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت داناژن پژوهان کارمانیا
نام اختصاری : -