سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه بیرجند دانشکده کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زابل دانشکده دامپزشکی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعت نفت دانشکده نفت اهواز
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : سازمان غذا و دارو اداره کل غذا،دارو و استاندارد قشم
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زنجان پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما تهران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آزمایشگاه زیست فن آوری نوین فنی حرفه ای اصفهان
نام اختصاری : -