سازمان مربوطه : دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده منابع طبیعی گروه مهندسی شیلات
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره‌وری
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت معیار دانش پارس
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نام اختصاری : -