سازمان مربوطه : دانشگاه تربت حیدریه پژوهشکده زعفران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان) دانشکده کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها مرکز توسعه ی فناوری سلامت برکت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه تهران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان
نام اختصاری : -