سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما تهران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار) دانشکده فنی و مهندسی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه بیرجند دانشکده کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت پژوهشکده علوم و فناوری های شیمیایی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت عالیفرد
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت آدنیس طب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه آمل
نام اختصاری : -