سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زابل پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تربت حیدریه پژوهشکده زعفران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه آمل
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید چمران اهواز
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها افروز شیمی لارک
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید چمران اهواز
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت عالیفرد
نام اختصاری : -