سانتریفیوژ
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه مرکز تحقیقات
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۶۱۳۵۵۵۱۰۵۷
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعت نفت دانشکده نفت اهواز
نشانی آزمایشگاه : خوزستان، اهواز، بزرگراه آبت الله بهبهانی، دانشکده نفت اهواز، آزمایشگاه مرکز تحقیقات
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Centrifuge 
زمینه های کاربردی : مهندسي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
همگن سازی محلول ها و سوسپانسیون ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همگن سازی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهرام سلطانی استاديار -