آزمون استحکام و نشست خاک
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه مرکزی
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۴۵-۳۱۵۰۵۳۳۴
سازمان مربوطه : دانشگاه محقق اردبیلی
نشانی آزمایشگاه : استان اردبیل ،شهرستان اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی ، کد پستی 5619913131،آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Soil Deposition and Consolidation Testing
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي