مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۸۶
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : کامران عشقی
 • رابط آزمایشگاه : امیر باقرنظری باغبان
 • تلفن : ۳۱۲-۸۸۰۴۴۳۰۰
 • نمابر : ۸۸۰۶۹۸۵۶
 • http://www.ksp-rc.com
 • info@ksp-rc.com
زمینه های تخصصی : آنالیز وسنتزمواد آلی ومعدنی
نشانی آزمایشگاه : استان تهران، شهر تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، پلاک 81(برج صبا)، طبقه پنجم، واحد 55.
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی (EC)
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی (GC)
 • کروماتوگراف گازی (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی  (GC-MS )
 • مولد هیدروژن
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
pH ------ ....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری اسیدیته مواد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۵ -
یکشنبه ۸ ۵ -
دوشنبه ۸ ۵ -
سه شنبه ۸ ۵ -
چهارشنبه ۸ ۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نیلوفر خرندی - -
نام انگلیسی : Abbe Refractometer 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ضریب شکست ------ 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری ضریب شکست و اندیس بریکس در مواد غذایی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۵ -
یکشنبه ۸ ۵ -
دوشنبه ۸ ۵ -
سه شنبه ۸ ۵ -
چهارشنبه ۸ ۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نیلوفر خرندی - -
نام انگلیسی : Electrical Conductivity Meter
نام اختصاری : EC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هدایت الکتریکی مواد µS/cm دو رقم اعشار
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هدایت الکتریکی مواد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۵ -
یکشنبه ۸ ۵ -
دوشنبه ۸ ۵ -
سه شنبه ۸ ۵ -
چهارشنبه ۸ ۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نیلوفر خرندی - -
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

میزان و اندازه ذرات معلق موجود در نمونه می تواند در کارکرد دستگاه ایجاد مشکل نماید.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فلزات سنگین ppm-ppb -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری فلزات درآب توسط آزمايشگاه ۲۵۰
اندازه گیری فلزات در دیگر موارد توسط آزمايشگاه ۳۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
پنج شنبه ۸ ۱۲ -
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

اندازه گیری عنصر جیوه

توضیحات :

این دستگاه مجهز به کوره گرافیتی است.

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری فلزات درآب توسط آزمايشگاه ۳۵۰
اندازه گیری فلزات در دیگر موارد توسط آزمايشگاه ۴۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
پنج شنبه ۸ ۱۶ -
شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
کامران عشقی -------- ۸۸۰۴۴۳۰۰
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین غلظت یک جاذب نور درمحلول ppm-ppb -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری هرنمونه توسط آزمايشگاه ۲۰۰
اندازه گیری هرنمونه توسط آزمايشگاه ۱۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
شنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
پنج شنبه ۸ ۱۲ -
نام انگلیسی : Gas Chromatograph
نام اختصاری : GC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جداسازی - غلظت ppm ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز ترکیبات نفنی ، اسانس ها وترکیبات طبیعی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۵ -
یکشنبه ۸ ۵ -
دوشنبه ۸ ۵ -
سه شنبه ۸ ۵ -
چهارشنبه ۸ ۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
پرویز سلیمانی - -
نام انگلیسی : Gas Chromatograph
نام اختصاری : GC
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

نمونه های غیر فرار قابل آنالیز نمی باشند.

توضیحات :

این دستگاه مجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعله می باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت برخی موادآلی ازجمله ترکیبات نفتی ppb -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز کمی یا کیفی توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
پنج شنبه ۸ ۱۲ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
نام انگلیسی : Gas Chromatograph-Mass Spectrometr 
نام اختصاری : GC-MS 
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

فقط آنا لیز ترکیباتی که با GC قابلیت جدا سازی داشته باشند با این دستگاه امکان پذیر می باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین ترکیبات وغلظت مواد آلی ppb با تکنیک SIM میتوان غلظتهای پائینتری را ردیابی نمود
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز کمی یا کیفی توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
پنج شنبه ۸ ۱۶ -
نام انگلیسی : Hydrogen generator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت ppm ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
انالیز ارسنیک ، جیوه در مواد غذایی ،آرایشی بهداشتی و آب وخاک . پسماند محیط زیست توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۵ -
یکشنبه ۸ ۵ -
دوشنبه ۸ ۵ -
سه شنبه ۸ ۵ -
چهارشنبه ۸ ۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نیلوفر خرندی - -