آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی
سال تاسیس : ۱۳۸۸
 • عضو قطعی
 • خوزستان اهواز ,
 • مدیر آزمایشگاه : زهرا رمضانی
 • رابط آزمایشگاه : علی نخستین
 • تلفن : ۰۶۱۳۳۳۳۷۴۵۵
 • نمابر : ۰۶۱۳۳۳۳۷۴۵۵
 • http://clab.ajums.ac.ir
 • clab@ajums.ac.ir
زمینه های تخصصی : -نانوفناوری -روشهای آنالیز دستگاهی -شناسایی و تعیین مقدار -زیست فناوری پزشکی
نشانی آزمایشگاه : خوزستان- اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-معاونت تحقیقات و فناوری- آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی
نشانی دفتر : اهواز
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آب مقطرگیر
 • آزمون خواص مکانیکی مواد(کشش، خمش و فشار) 
 • اتوکلاو
 • اندازه گیر اکسیژن محلول
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی
 • پروب فراصوت
 • پمپ خلاء بالا
 • ترازوی دیجیتال
 • تصویربرداری از موجودات
 • حمام فراصوت
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 
 • سنجشگر حرارتی هم زمان
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)
 • شیکر
 • طیف سنج تحرک یونی
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • فریزر دمای پایین
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 
 • کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا 
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا 
 • کوره الکتریکی
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ معکوس
 • میکروسکوپ نیروی اتمی
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان
 • هات‌پلیت