پژوهشکده پوشش های نانو ساختار
سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • عضو قطعی
 • یزد یزد ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی کاظم پور
 • رابط آزمایشگاه : ژینوس انصاری
 • تلفن : ۰۳۵۳۵۲۱۶۱۳۵-۰۳۵۳۵۲۱۸۱۵۶
 • نمابر : ۰۳۵- ۳۵۲۱۶۱۳۵
 • http://nanoyazd.pnu.ac.ir
 • nano@yazdpnu.ac.ir
زمینه های تخصصی : ساخت و شناسایی، طراحی و شبیه سازی و زیست فناوری
نشانی آزمایشگاه : یزد- شاهدیه، بلوار امام خمینی(ره) جنب پارک لاله، پژوهشکده پوشش های نانوساختار. کد پستی 74559-89431
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون آنتی‌باکتریال
 • آسیاب سایشی 
 • اتوکلاو
 • الکتروفورز 
 • الکتروفورز 
 • الکتروفورز 
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پروب فراصوت
 • تبخیر کننده چرخان
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • رایانه محاسباتی
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی
 • میکروسکوپ معکوس
 • میکروسکوپ نیروی اتمی
 • نورسنج شعله‌ای 
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز