آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۸۲
 • عضو قطعی
 • سمنان دامغان ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد مهدی باقری محققی
 • رابط آزمایشگاه : فهیمه رهبری
 • تلفن : ۰۲۳۳۵۲۲۰۳۸۴
 • نمابر : ۰۲۳۳۵۲۲۰۳۸۴
 • http://du.ac.ir
 • centrallab@du.ac.ir
زمینه های تخصصی : آنالیز عنصری(XRF)، آنالیز ساختاری مواد(XRD)، سنتز نانوساختارها و لایه های نازک، تهیه عکس های نانوسکوپی از توپولوژی، رشد و اندازه نانودانه ها و ذرات لایه ها و نانو مواد، زیست شناسی، مطالعه رفتار حرارتی مواد، آنالیز عنصری شیمیایی به روش محلول ، آنالیز تجزیه عنصری و حرارتی
نشانی آزمایشگاه : سمنان- دامغان– میدان دانشگاه– دانشگاه دامغان
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • الکتروفورز 
 • انتقال مولکولهای تفکیک شده
 • برش مقاطع نازک
 • برش مقاطع نازک
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پلاروگرافی 
 • پلاسمای جفت شده القایی (ICP)
 • تجزیه وزن‌ سنجی گرمایی  (TGA )
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد (CHNOS Elemental anal)
 • ضخامت سنج سوزنی
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • لایه‌نشانی دورانی
 • میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM)
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ معکوس
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان (RT-PCR)
نام انگلیسی : Electrophoresis 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

الکتروفورز عمودی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه پروتئین دالتون -
سنجش آنزیم (زایموگرافی) ------ واحد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری آنزیم توسط آزمايشگاه -
بررسی خلوص پروتئین ها توسط آزمايشگاه -
سنجش آنزیم ها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابوطالب کوشا كارشناس -
ابوطالب کوشا كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
نام انگلیسی : Blotting Transfer 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان و نوع پروتئین درصد -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری میزان و نوع پروتئین ها توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابوطالب کوشا كارشناس -
ابوطالب کوشا كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
نام انگلیسی : Microtome
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برش مقاطع نازک از تمامی بافت‌های گیاهی و جانوری µm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه برش های میکروسکوپی توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابوطالب کوشا كارشناس -
ابوطالب کوشا كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
نام انگلیسی : Microtome
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برش مقاطع نازک از تمامی بافت‌های گیاهی و جانوری µm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه برش میکروسکوپی نمونه به روش انجماد توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابوطالب کوشا كارشناس -
ابوطالب کوشا كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
نام انگلیسی : Potentiostat & Galvanostat
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بررسی های الکتروشیمیایی ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی های الکتروشیمیایی توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
نام انگلیسی : Polarography 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جریان Amper -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلظت نمونه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma
نام اختصاری : ICP
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز کمی و کیفی عناصر ppm-ppb -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
انجام آنالیز تعیین غلظت عنصر در محلول توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابوطالب کوشا كارشناس -
مجید امیری كارشناس -
ابوطالب کوشا كارشناس -
مجید امیری - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
نام انگلیسی : Thermogravimetric Analysis 
نام اختصاری : TGA 
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین تغییرات وزنی نمونه ها mg -
آنالیز کمی ترکیبات mg -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز کمی نمونه ها توسط آزمايشگاه ۷۵۰,۰۰۰
تعیین تغییرات وزنی ترکیبات توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد شاکری كارشناس -
مریم حاجیان نژاد كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
نام انگلیسی : carbon hydrogen nitrogen oxygen sulfur elemental analyzer
نام اختصاری : CHNOS Elemental anal
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان درصد عناصر کربن هیدروژن نیتروژن گوگرد بصورت کمی mg 0.01
اندازه گیری درصدعناصرC.H.N.S.O موجود در مواد mg 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه‌گیری درصد عناصر کربن هیدروژن نیتروژن گوگرد توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد شاکری كارشناس -
حمید رضا فولادیان كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
نام انگلیسی : Stylus Profilometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین ضخامت لایه ها nm 10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین ضخامت لایه های نازک روی بستر جامد(شیشه-سرامیک) توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسن عظیمی جویباری كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
نام اختصاری : XRD 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سایز ذرات و تعیین فاز nm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین نوع ساختار توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
تعیین سایز ذرات توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
تعیین نوع فاز توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عباس دریانی كارشناس -
مرجان مختاریان كارشناس -
عباس دریانی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری عناصر فلزی ppm 0.0001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقادیر کم فلزات در نمونه های بیولوژیک، معدنی، کشاورزی و صنعتی توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجید امیری كارشناس -
مجید امیری - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
نام انگلیسی : X-Ray Fluorescence Spectrometer 
نام اختصاری : XRF
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصدعناصرشیمیایی موجود در انواع نمونه به صورت آنالیز کیفی و کمی ppm 10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز کیفی و نیمه کمی عناصر و ارائه نتایج به صورت عنصری و اکسیدی توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عباس دریانی كارشناس -
عباس دریانی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی شیمیایی cm^-1 -
تعیین گروههای عاملی ترکیبات شیمیائی و ساختارمولکول‌ها ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
طیف سنجی توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف جذبی nm -
اندازه گیری میزان جذب نور توسط نمونه جهت اندازه گیری های کمی و شناسای ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین طیف جذب در ناحیه 200-900 nm توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف جذبی nm -
اندازه گیری میزان جذب نور توسط نمونه جهت اندازه گی ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین طیف جذب در ناحیه 200-900 nm توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
نام انگلیسی : Fluorescence Spectrophotometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف ترکیبات ------ -
میان کنش بین ترکیبات و پروتئین و اسیدهای نوکلئیک ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
طیف سنجی توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابوطالب کوشا كارشناس -
ابوطالب کوشا كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین مقدار ترکیبات موجود در نمونه ppm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی ترکیبات طبق روش به ثبت رسیده و اندازه گیری غلظت آنها توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
آنالیزکیفی وکمی ترکیبات آلی، داروها و سموم توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجید امیری كارشناس -
مجید امیری - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
نام انگلیسی : Spin Coating
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
لایه نشانی برای تهیه لایه های ترکیبی از اکسیدها و عایق های دی الکتریک توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
نام انگلیسی : Scanning Probe Microscope 
نام اختصاری : SPM
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه بلورک ها و خوشه ها nm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
گرفتن عکس از توپوگرافی سطح و تصویر مغناطیس، گرفتن تصویر فاز و بررسی خواص ساختاری توسط آزمايشگاه ۶۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عباس دریانی كارشناس -
حسن عظیمی جویباری كارشناس -
عباس دریانی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
نام انگلیسی : Fluorescence Microscope 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مشاهده مقاطع میکروسکوپی µm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده و عکسبرداری از مقاطع رنگ شده به روش ایمنوهیستوشیمی توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابوطالب کوشا كارشناس -
ابوطالب کوشا كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
نام انگلیسی : Inverted Microscope
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مشاهده سلول های زنده کشت شده در ظروف کشت µm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده، بررسی و عکسبرداری سلول های زنده در شرایط کشت توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابوطالب کوشا كارشناس -
ابوطالب کوشا كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
نام انگلیسی : Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : PCR 
زمینه های کاربردی : پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان mRNA درصد -
مشخص کردن حضور یک ژن ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
انجام واکنش PCR توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابوطالب کوشا كارشناس -
ابوطالب کوشا كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : RT-PCR
زمینه های کاربردی : پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان mRNA درصد -
مشخص کردن حضور یک ژن ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
انجام واکنش PCR توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابوطالب کوشا كارشناس -
ابوطالب کوشا كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲