آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • عضو قطعی
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : بی بی فاطمه کلالی نیا
 • رابط آزمایشگاه : الهام سادات حسینی
 • تلفن : ۰۵۱۳۷۱۱۲۷۸۸
 • نمابر : ۰۵۱۳۷۱۱۲۷۸۸
 • http://www.mums.ac.ir/rescentlab
 • RegionalCentLab@mums.ac.ir
زمینه های تخصصی : بیولوژی ، شیمی آلی ،شیمی تجزیه ، میکروسکوپ الکترونی
نشانی آزمایشگاه : مشهد، میدان فردوسی، میدان بوعلی، پژوهشکده بوعلی.آزمایشگاه جامع تحقیقات
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • تصویربرداری از حیوانات کوچک
 • رزونانس مغناطیس هسته  (NMR )
 • سنجشگر اندازه ذرات (PSA )
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد (CHNOS Elemental anal)
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)
 • کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا  (HPTLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی (DHPLC)
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی (LC-MS-MS)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM)
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری  (TEM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM )
نام انگلیسی : Small Animal Imaging
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تصویربرداری از حیوانات کوچک gr تصویربرداری با حساسیت بالا با داشتن فیلترهای مختلف
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویربرداری از مدل های حیوانی زنده در سطح مولکولی توسط آزمايشگاه -
تصویر برداری با طیف وسیع فلورسانس، لومینوسانس و رادیو ایزوتوپ از نمونه های چون بدن موجود زنده، غشا، پلیت، ژل های الکتروفورز، بافت توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
نام انگلیسی : Nuclear Magnetic Resonance 
نام اختصاری : NMR 
زمینه های کاربردی : علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

مواد نامحلول و یا دارای خاصیت پارامغناطیسی شدید قابل آنالیز با دستگاه نمی باشند.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری جابجایی سیگنال ماده نسبت به سیگنال رفرنس ppm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ثبت طیف های یک بعدی و دو بعدی از هسته هایH1,C13,N,F,P توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
نام انگلیسی : Particle Size Analyzer 
نام اختصاری : PSA 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سایز nm 0.3nm
پتانسیل زتا mV -200mv
وزن مولکولی gr/mol 1000gr/mol
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سایز پتانسیل زتا وزن مولکولی توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۳۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۳:۳۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۳:۳۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۳:۳۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۳:۳۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۲:۳۰ -
نام انگلیسی : carbon hydrogen nitrogen oxygen sulfur elemental analyzer
نام اختصاری : CHNOS Elemental anal
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
در صد عناصر C.H.N.S درصد -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری درصد عناصر C.H.N توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
اندازه گیری درصد عناصر C.H.N.S توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
نام انگلیسی : Flow Cytometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شمارش سلولی درصد -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ایمونوفنوتایپ توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -
نام انگلیسی : High Performance Thin Layer Chromatograph 
نام اختصاری : HPTLC 
زمینه های کاربردی : علوم پايه , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شناسایی و سنجش ترکیبات شاخص در گیاهان توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
نام انگلیسی : Denaturing High Pressure Liquid Chromatograph
نام اختصاری : DHPLC
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تشخیص جهش در بیونوکلئیک ها درصد -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تشخیص جهش توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
نام انگلیسی : Liquid Chromatograph-Mass Spectrometr-Mass Spectrometr
نام اختصاری : LC-MS-MS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت ppm-ppb 100ppb
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز کیفی جرم مولکولی توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
کروماتوگرافی مایع-طیف جرمی توسط آزمايشگاه ۱,۷۰۰,۰۰۰
کروماتوگرافی مایع-طیف جرمی-طیف جرمی توسط آزمايشگاه ۲,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۳:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۳:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۳:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۳:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۳:۳۰ -
پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۲:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
نام انگلیسی : Field Emission Scanning Electron Microscope
نام اختصاری : FESEM
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مورفولوژی nm 1
آنالیز عنصری درصد 5
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویربرداری و آنالیز عنصری توسط آزمايشگاه ۱,۸۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
الهام سادات حسینی كارشناس -
مجید درودی استاديار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
نام انگلیسی : Transmission Electron Microscope 
نام اختصاری : TEM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

نمونه های با ضخامت کمتر از 100 نانومتر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه ذره nm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه تصویر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -
نام انگلیسی : Atomic Force Microscope 
نام اختصاری : AFM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ساختار nm nm0/1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عکس برداری به صورت تصویر سه بعدی و دوبعدی توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۶/۲۵