آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل فیزیکی
  • عضو قطعی
  • تهران تهران ,
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • سنجشگر اندازه ذرات دودکش
  • سنجشگر گاز دودکش 
  • سنجشگر گاز دودکش 
  • نمایشگر ذرات گردوغبار محیطی