آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل فیزیکی
  • عضو قطعی
  • تهران تهران ,
  • مدیر آزمایشگاه : ایرج تقی معز
  • رابط آزمایشگاه : مرتضی ممیزی مهرجردی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • سنجشگر اندازه ذرات دودکش
  • سنجشگر گاز دودکش 
  • سنجشگر گاز دودکش 
  • نمایشگر ذرات گردوغبار محیطی