آزمایشگاه آنالیز روغن کارگاهی
سال تاسیس : ۱۳۸۸
 • غیر عضو
 • البرز کرج ,
 • مدیر آزمایشگاه : نیکروز باقری
 • رابط آزمایشگاه : نیکروز باقری
 • تلفن : ۳۲۷۰۵۲۴۲-۰۲۶
 • نمابر : ۳۲۷۰۶۲۷۷-۰۲۶
 • http://www.aeri.ir
 • n.bagheri@areo.ir
زمینه های تخصصی : مکانیک آنالیز روغن موتور
نشانی آزمایشگاه : کرج. بلوار شهید فهمیده. روبروی بانک کشاورزی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
نشانی دفتر : کرج. بلوار شهید فهمیده. روبروی بانک کشاورزی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون نقطه اشتعال کوچک
 • آون
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیری قلیائیت روغن (TBN)
 • دوربین دیجیتال (Digital CCD camera)
 • سنجشگر ذرات آهنی
 • مخلوط کن هماتولوژی
 • میکروسکوپ نوری (OM)
نام انگلیسی : Mini Flash Point testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

توجه به امنیت استفاده به لحاظ خطر آتش سوزی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان آب در روغن ppm 0/001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تشخیص آلودگی آب و سوخت در روغن توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

-

توضیحات :

-

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
حرارت درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خشک کردن نمونه ها-کاهش رطوبت توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
نام انگلیسی : Viscometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وسکوزیته روغن Cst (سانتي استوك) 1
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
نام انگلیسی : total base number of oil
نام اختصاری : TBN
زمینه های کاربردی : مهندسي , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

نیاز به روغن کارنکرده از همان روغن کارکرده نیز می باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین میزان قلیائیت روغن ppm 50
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تشخیص میزان قلیائیت روغن توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
نام انگلیسی : Digital Charge coupled device camera
نام اختصاری : Digital CCD camera
زمینه های کاربردی : مهندسي , كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
نام انگلیسی : Ferrous particles analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

-

توضیحات :

-

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سنجش ذرات آهنی ppm-ppb 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تشخیص میزان آلودگی آهنی روغن توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
نام انگلیسی : Hematology mixer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Optical Microscope
نام اختصاری : OM
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

-

توضیحات :

-

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ابعاد ذرات ميكرون تا چند نانو 1
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -