آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی
سال تاسیس : ۱۳۸۸
زمینه های تخصصی : شیمی بیوشیمی نانو مواد و غیره
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان کارگر شمالی- خیابان 16 ام -آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • پروب مافوق صوت
  • حمام مافوق صوت
  • راکتور نوری
  • سانتریفیوژ
  • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET  (BET )
  • طیف سنج پراش اشعه ایکس (XRD )
  • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
  • طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز (UV/Vis-NIR)
  • طیف سنج نوری فلورسانس
نام انگلیسی : Ultrasonic Probe
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- دور بر دقیقه --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنتز ترکیبات شیمیایی از طریق امواج توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۳/۱۵
نام انگلیسی : Ultrasonic Bath 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- دور بر دقیقه --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنتز مواد از طریق امواج توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۰۰۰۰/۰۰/۰۰
نام انگلیسی : Photo reactor
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
واکنش فتوشیمیایی W --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
واکنش فتوشیمیایی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترکیب مواد دور بر دقیقه --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
--ترکیب مواد توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
نام انگلیسی : Brunauer, Emmett and Teller surface area and porosity analyzer
نام اختصاری : BET 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

اندازه گیری سطح ویژه نمونه و توزیع اندازه حفرات واندازه گیری میکرو حفره ها با گاز CO2

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز قطر منافذ، مساحت سطح ،حجم منافذ، توزیع اندازه منافذ کاتالیست مترمكعب بر گرم +-0.5
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز قطر منافذ، مساحت سطح ،حجم منافذ، توزیع اندازه منافذ کاتالیست این دستگاه قادر به انجام آنالیز نمونه های BET به کمک CO2 میباشد. توسط آزمايشگاه ۱,۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ -
یکشنبه ۹ ۱۶ -
دوشنبه ۹ ۱۶ -
سه شنبه ۹ ۱۶ -
چهارشنبه ۹ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شمیم صمدیان كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
نام اختصاری : XRD 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شناسایی فازها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شمیم صمدیان كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین گروه عاملی cm^-1 --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عیین گروه عاملی توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
نام انگلیسی : Ultraviolet-Visible Infrared Spectrometer
نام اختصاری : UV/Vis-NIR
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جذب نوری nm --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جذب نوری توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
نام انگلیسی : Fluorescence Spectrophotometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نشر فلورسانس- فسفرسانس ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی نمونه ها با نور پولاریزه توسط آزمايشگاه ۰
بررسی نمونه های جامد توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شمیم صمدیان كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴