آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی
سال تاسیس : ۱۳۸۸
زمینه های تخصصی : شیمی بیوشیمی نانو مواد و غیره
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان کارگر شمالی- خیابان 16 ام -آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • پروب فراصوت
  • حمام فراصوت
  • راکتور نوری
  • سانتریفیوژ
  • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 
  • طیف سنج پراش پرتو ایکس
  • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 
  • طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز
  • طیف سنج نوری فلورسانس
  • میکروسکوپ رامان