آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • غیر عضو
 • بوشهر بندر بوشهر ,
 • مدیر آزمایشگاه : محسن عباسی
 • رابط آزمایشگاه : محمد جواد دیانت
 • تلفن : ۰۷۷۳۱۲۲۲۰۷۸
 • نمابر : ۰۷۷۳۳۴۴۱۴۹۵
 • http://www.pgu.ac.ir
 • m.abbasi@pgu.ac.ir
زمینه های تخصصی : فناوری نانو
نشانی آزمایشگاه : بوشهر- بهمنی، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده علوم پایه
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس (XRD )(XRD )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )