آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • غیر عضو
 • بوشهر بندر بوشهر ,
 • مدیر آزمایشگاه : محسن عباسی
 • رابط آزمایشگاه : محمد جواد دیانت
 • تلفن : ۰۷۷۳۱۲۲۲۰۷۸
 • نمابر : ۰۷۷۳۳۴۴۱۴۹۵
 • http://www.pgu.ac.ir
 • m.abbasi@pgu.ac.ir
زمینه های تخصصی : فناوری نانو
نشانی آزمایشگاه : بوشهر- بهمنی، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده علوم پایه
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • طیف سنج پراش اشعه ایکس (XRD )
 • طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM )
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
نام اختصاری : XRD 
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید مهدی رضویان كارشناس -
نام انگلیسی : X-Ray Fluorescence Spectrometer 
نام اختصاری : XRF
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید مهدی رضویان كارشناس -
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید مهدی رضویان كارشناس -
نام انگلیسی : Gas Chromatograph-Mass Spectrometr 
نام اختصاری : GC-MS 
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید مهدی رضویان كارشناس -
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید مهدی رضویان كارشناس -
نام انگلیسی : Atomic Force Microscope 
نام اختصاری : AFM 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید مهدی رضویان كارشناس -