آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : وحید پوررجب
 • رابط آزمایشگاه : محمد کریم رهکوی
 • تلفن : ۰۲۱۴۴۸۶۲۷۷۸-۹
 • نمابر : ۰۲۱۴۴۸۵۰۷۸۰
 • http://www.beamgostar.ir
 • info@beamgostar.ir
زمینه های تخصصی : XRD XRF FESEM EDS-MAP BET FTIR UV-VISIBLE Grazing DSC TGA DTA Low Angle
نشانی آزمایشگاه : تهران ، انتهای اشرفی اصفهانی ، سیمون بولیوار ، خیابان فکوری ، کوچه گلسرخ پلاک 6 واحد 6
نشانی دفتر : تهران ، انتهای اشرفی اصفهانی ، سیمون بولیوار ، خیابان فکوری ، کوچه گلسرخ پلاک 6 واحد 7
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آنالیز گرماوزن سنجی/گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC/TGA)
 • پراش پرتو ایکس زاویه کوچک (SAXS)
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET  (BET )
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET  (BET )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس (XRD )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • گرماسنج روبشی تفاضلی  (DSC )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM)
نام انگلیسی : Differential Scanning Calorimeter/Thermogravimetric Analysis
نام اختصاری : DSC/TGA
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

ساخت کمپانی TA آمریکا

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بررسی تغییرات وزن نمونه در اثر حرارت ميكرو گرم 0.1 میکروگرم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز TGA-DSC همزمان تا دمای ۱۵۰۰ درجه به ازای هر دقیقه توسط آزمايشگاه ۲۴,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سجاد نصوری كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
نام انگلیسی : Small-angle X-ray scattering
نام اختصاری : SAXS
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

آنالیز low angle به صورت Reflection

توضیحات :

آنالیز low angle از زاویه 0.8 درجه تا 15 درجه

زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۴ با هماهنگی قبلی با آزمایشگاه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسینعلی قنبری كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
نام انگلیسی : Brunauer-Emmett - Teller surface area and porosity analyzer
نام اختصاری : BET 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
nm مترمربع بر گرم 0.001
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد کریم رهکوی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
نام انگلیسی : Brunauer-Emmett - Teller surface area and porosity analyzer
نام اختصاری : BET 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

ساخت کمپانی BEL ژاپن

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
surface area مترمربع بر گرم 0.001
mean pore diameter nm 0.35-200
total pore valume gr/cm3 0.0001
adsorbsion-desorbsion plot سانتيمتر مكعب 0.0001
BJH plot ------ 0.001
T plot ------ 0.0001
Langmuir ------ 0.0001
MP plot ------ 0.0001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز BET به همراه نمودارهای BJHوLangmuirو t-plotو... توسط آزمايشگاه ۱,۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سجاد نصوری كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
نام اختصاری : XRD 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

عدم پذیرش نمونه های مایع

توضیحات :

ساخت کمپانی PHILIPS هلند

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
d-spacing آنگستروم 0.001
2-theta ------ 0.01 deg
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز فازی توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
شناسایی فاز توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
آنالیز Low angle ( زاویه 0.8 درجه تا 10 درجه ) توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
آنالیز XRD در دمای بالا (HTK) توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
آنالیز تنش پسماند Residual stress توسط آزمايشگاه ۱,۸۰۰,۰۰۰
آنالیز Texture توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
آنالیز فازی و شناسایی فاز توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
آنالیز Grazing توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
محاسبه Crystallite size توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
محاسبه Unit cell توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسینعلی قنبری كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
نام انگلیسی : X-Ray Fluorescence Spectrometer 
نام اختصاری : XRF
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

عدم پذیرش نمونه های مایع

توضیحات :

ساخت کمپانی PHILIPS هلند

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز XRF توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد کریم رهکوی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

ساخت کمپانی Thermo آمریکا

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی ترکیبات cm^-1 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
FTIR-ATR توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
یاسمن شیرازی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی شیمیایی ------ --
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد کریم رهکوی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

ساخت کمپانی Thermo آمریکا

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف جذبی nm --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز UV-VIS در محدوده 190 تا 1100 نانومتر توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
تعیین غلظت نمونه مجهول به همراه محلول سازی و رسم نمودار کالیبراسیون با ۵ غلظت مختلف بر اساس لاندای ماکزیمم توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
یاسمن شیرازی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

ساخت کمپانی BioTeK ایتالیا

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف جذبی nm --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز UV-VIS در محدوده 190 تا 1100 نانومتر توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
تعیین غلظت نمونه مجهول به همراه محلول سازی و رسم نمودار کالیبراسیون با ۵ غلظت مختلف بر اساس لاندای ماکزیمم توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سجاد نصوری كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
نام انگلیسی : Differential Scanning Calorimeter 
نام اختصاری : DSC 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

DSC-TG ساخت فرانسه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هر نمونه تا دمای حداکثر 1400 درجه در اختيار قرار دادن دستگاه ۳۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد کریم رهکوی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
نام انگلیسی : Field Emission Scanning Electron Microscope
نام اختصاری : FESEM
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طلا nm 300nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
SEM-FESEM در اختيار قرار دادن دستگاه ۹۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد کریم رهکوی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶