آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • عضو قطعی
 • کرمانشاه کرمانشاه ,
 • مدیر آزمایشگاه : مصطفی فیضی
 • رابط آزمایشگاه : شعله خضری
 • تلفن : ۰۸۳-۳۸۳۲۶۲۱۰
 • نمابر : ۰۸۳-۳۸۳۲۶۲۱۰
 • http://www.razi.ac.ir
 • razi.centrallab@yahoo.com
زمینه های تخصصی : .
نشانی آزمایشگاه : استان کرمانشاه، کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • استخراج گر سوکسله
 • اندازه گیر تراکم
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی (ICP-AES )
 • خشک کن انجمادی
 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR )
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کوره الکتریکی
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)
 • هضم کجلدال