مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : اعظم ناصرزاده
 • رابط آزمایشگاه : اعظم ناصرزاده
 • تلفن : ۰۲۱۵۵۵۰۳۵۸۴-۷
 • نمابر : ۰۲۱۵۵۵۰۳۵۸۳
 • http://www.khatamlabgroup.com
 • a_nasserzadeh@yahoo.com
نشانی آزمایشگاه : تهران، انتهای خانی آبادنو، ضلع شمالی بزرگراه آزادگان،‌ ،‌ میدان مرکزی میوه و تره بار، فاز 1، ساختمانمدیریت مرکزی، آزمایشگاه مرجعان خاتم
نشانی دفتر : تهران، انتهای خانی آبادنو، ضلع شمالی بزرگراه آزادگان،‌ ،‌ میدان مرکزی میوه و تره بار، فاز 1، ساختمانمدیریت مرکزی، آزمایشگاه مرجعان خاتم
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه :
 • آب دیونیزه ساز
 • آب مقطرگیر
 • آسیاب
 • آسیاب خمیر کننده
 • آون
 • آون
 • آون
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • استخراج گر سوکسله
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر نقطه انجماد
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی (EC)
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • چربی سنج
 • چرخ گوشت
 • چگالی سنج
 • حمام آب
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر رطوبت
 • شستشوگر الایزا
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • فریزر دمای پایین
 • کجلدال
 • کجلدال
 • کروماتوگرافی گازی دو بعدی (GC&GC)
 • کشنده میکرو پیپت
 • کشنده میکرو پیپت
 • کشنده میکرو پیپت
 • کشنده میکرو پیپت
 • کمپروسور هوا
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کولیس دیجیتالی
 • گردبادی
 • گردبادی
 • گرم کننده
 • مایکروویو
 • مخلوط کن
 • میکروسکوپ نوری (OM)
 • همزن
 • همزن مغناطیسی-حرارتی
 • یخچال
 • یخچال
 • یخچال
 • یخچال
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Water distillation
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Crushing Mill
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Slurry Miller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Soxhlet Extractor
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : pH meter 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Abbe Refractometer 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : freezing point measurement
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Electrical conductivity meter
نام اختصاری : EC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Rotary evaporator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Fat determination
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Molinex
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Pycnometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Water bath
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Moisture Analyzer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Elisa washer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrophotometer
نام اختصاری : AAS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible spectrophotometry
نام اختصاری : UV-VIS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Low Temperature Freezer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Kjeldahl
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Kjeldahl
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Gas Chromatography and Gas Chromatography
نام اختصاری : GC&GC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : micropipette puller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : micropipette puller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : micropipette puller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
نام انگلیسی : micropipette puller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Air compressor
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Digital caliper
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : vortex
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : vortex
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : HEATER
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Microwave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Mixer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : optical microscope
نام اختصاری : OM
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Shaker
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Magnetic stirrer–Heater
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Refrigerator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Refrigerator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Refrigerator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Refrigerator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي