مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۷۸
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : شهین احمدیان
 • رابط آزمایشگاه : مهشید شفیع زاده
 • تلفن : ۶۱۱۱۳۳۸۸-۶۱۱۱۳۳۸۱-۶۱۱۱۳۳۸۰
 • نمابر : ۶۶۴۰۴۶۸۰
 • http://www.ibb.ut.ac.ir/emlab
 • ahmadian@ibb.ut.ac.ir
زمینه های تخصصی : آماده سازی نمونه جهت مشاهده با میکروسکپ الکترونی-DLS - چگالی سنجی- طیف سنجی فرابنفش-CD - اندازه گیری کشش سطحی- DSC- ولت سنجی الکتروشیمیایی- ITC
نشانی آزمایشگاه : تهران - خیابان انقلاب- پردیس مرکزی دانشگاه تهران- پردیس علوم - مرکز تحقیقات بیوشیمی بیو فیزیک آزمایشگاههای میکروسکپ الکترونی مرکز IBBو شیمی فیزیک IBBو تجهیزات عمومی IBB
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • برش مقاطع بسیار نازک
 • تبخیرکننده در خلاء
 • تفرق نور پویا
 • طیف سنج دورنگ نمایی دورانی
 • طیف سنج مادون قرمز 
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • گرماسنج تعیین عیار هم‌دما
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 
 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری