آزمایشگاه آنالیز پیشرفته
سال تاسیس : ۱۳۹۴
زمینه های تخصصی : کروماتوگرافی سطح و تخلخل رئومتری سیال آنالیز آب اندازه نانو ذرات
نشانی آزمایشگاه : بوشهر، بهمنی، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده نفت گاز و پتروشیمی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی (BOD Meter)(BOD Meter)
 • اندازه گیر سایش
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • تعیین پتاسیل زتا
 • رئومتر
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج نوری
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • هضم مایکروویو