آزمایشگاه روان شناسی
سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • غیر عضو
 • کرمان کرمان ,
 • مدیر آزمایشگاه : مسعود فضیلت پور
 • رابط آزمایشگاه : سمیه پوراحسان
 • تلفن : ۰۳۴۳۱۳۲۲۳۵۳
 • نمابر : ۰۳۴۳۳۲۵۷۳۷۴
 • http://psy.fa.uk.ac.ir/
 • psychology@uk.ac.ir
زمینه های تخصصی : روان سنجی مطالعات حوزه احساس مطالعات حوزه ادراک مطالعات حوزه توجه مطالعات حوزه حافظه
نشانی آزمایشگاه : کرمان- انتهای بلوار 22 بهمن- دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی -بخش روان شناسی، کد پستی 76169-1411
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون سرعت نوشتن
 • بایوفیدبک
 • تخمین سنج فاصله
 • تخمین سنج وزنی
 • چینش گر سکه
 • سنجشگر حافظه و سرعت
 • کولیس بسامدسنج دونقطه ای
 • گراف تضاد
 • ماز خودکار
 • مترونوم
 • هشدار دهنده شب ادراری
نام انگلیسی : Write Speed Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ارزیابی سرعت و تعداد ضربات انگشتان دور بر دقیقه 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارزیابی سرعت و تعداد ضربات انگشتان در یک بازه زمانی توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۹ ۱۱ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مسعود فضیلت پور استاديار -
نام انگلیسی : Biofeedback
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ضربان قلب دور بر دقیقه 1
فشار خون ppm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کنترل فشار روانی، ریلکسیشن و هیپنوتیزم توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه ۱۳ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رسول احمدی نژاد دانشجو -
نام انگلیسی : Distance Estimator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فاصله متر 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنجش دقت تخمین فاصله توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۱۲ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رسول احمدی نژاد دانشجو -
نام انگلیسی : Weight Estimator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن گرم 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنجش آستانة اختلافی وزن توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه ۱۲ ۱۳ -
دوشنبه ۱۲ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رسول احمدی نژاد دانشجو -
نام انگلیسی : coin sorter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ارزیابی مهارت های کارکردی و هماهنگی ادراک بینایی و لامسه ميكرو گرم 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارزیابی مهارت های کارکردی و هماهنگی ادراک بینایی و لامسه توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۱۲ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رسول احمدی نژاد دانشجو -
نام انگلیسی : Memory and Speed Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
حافظه و یادگیری ppb 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنجش حافظه و یادگیری توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۱۲ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حانیه مهدوی دانشجو -
نام انگلیسی : Two Point Aesthesiometer Caliper
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آستانة اختلافی حس لامسه میکروگرم بر میلی لیتر 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنجش آستانة اختلافی حس لامسه توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۱۲ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سمیه پوراحسان استاديار -
نام انگلیسی : Conflict graph
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعارض های سه گانه شخصیت آنگستروم 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمایش شخصیت و تعارض های سه گانه (مثبت ـ مثبت ، منفی ـ منفی و مثبت ـ منفی) توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۹ ۱۱ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سمیه پوراحسان استاديار -
نام انگلیسی : Automatic maze
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دقت و توجه آنگستروم 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارزیابی دقت و توجه توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۱۲ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حانیه مهدوی دانشجو -
نام انگلیسی : Metronome
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری یک بازة زمانی مشخص به صورت دیداری ـ شنیداری دور بر دقیقه 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری یک بازة زمانی مشخص به صورت دیداری ـ شنیداری استفاده می شود. توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۹ ۱۱ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا کاربخش دانشجو -
نام انگلیسی : Enuresis alarm
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رطوبت gr/cm3 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
درمان شب ادراری توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۱۲ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حانیه مهدوی دانشجو -