آزمایشگاه شیمی دانشگاه سمنان
سال تاسیس : ۱۳۸۲
 • عضو قطعی
 • سمنان سمنان ,
 • مدیر آزمایشگاه : علیرضا اصغری
 • رابط آزمایشگاه : معصومه ولایتی
 • تلفن : ۰۲۳۳۱۵۳۳۱۸۲
 • نمابر : ۰۲۳۳۱۵۳۳۱۸۲
 • http://www.chem.semnan.ac.ir
 • aasghari@semnan.ac.ir
زمینه های تخصصی : آنالیز نمونه های شیمیایی
نشانی آزمایشگاه : سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان ، روبروی پارک سوکان ، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان ، دانشکده شیمی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • سنجشگر حرارتی هم زمان (STA)
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
نام انگلیسی : Simultaneous Thermal Analyzer
نام اختصاری : STA
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین تغییرات وزنی نمونه ها mg 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین تغییرات وزنی ترکیبات توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهرام محمدی كارشناس -
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری عناصر فلزی ppm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقادیر کم فلزات در نمونه های بیولوژیک، معدنی، کشاورزی و صنعتی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهرام محمدی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین گروههای عاملی ترکیبات شیمیائی و ساختارمولکول‌ها cm^-1 -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
طیف سنجی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهرام محمدی كارشناس -
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری میزان جذب نور توسط نمونه جهت اندازه گیری های کمی و کیفی nm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین طیف جذب در ناحیه 200-1000 نانو متر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهرام محمدی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱