مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۴
زمینه های تخصصی : ارائه خدمات آنالیز BET ,XRD,ICP, FTIR,ATR، انجام پروژه های تحقیقاتی مربوط به حوزه فناوری نانو و همچنین ساخت ، تعمیر و پشتیبانی فنی دستگاه های آنالیزی .
نشانی آزمایشگاه : تهران،طرشت ، میدان تیموری ، خیابان لطفعلی خانی ، انتهای خیابان پارس ، کوچه ذوقی ، پلاک 22. واحد 2
نشانی دفتر : تهران،طرشت ، میدان تیموری ، خیابان لطفعلی خانی ، انتهای خیابان پارس ، کوچه ذوقی ، پلاک 22. واحد 2
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی جرمی (ICP-MS)(ICP-MS)
  • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
  • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
  • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
  • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
  • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
  • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)