مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۴
زمینه های تخصصی : ارائه خدمات آنالیز BET ,XRD,ICP, FTIR,ATR، انجام پروژه های تحقیقاتی مربوط به حوزه فناوری نانو و همچنین ساخت ، تعمیر و پشتیبانی فنی دستگاه های آنالیزی .
نشانی آزمایشگاه : تهران،طرشت ، میدان تیموری ، خیابان لطفعلی خانی ، انتهای خیابان پارس ، کوچه ذوقی ، پلاک 22. واحد 2
نشانی دفتر : تهران،طرشت ، میدان تیموری ، خیابان لطفعلی خانی ، انتهای خیابان پارس ، کوچه ذوقی ، پلاک 22. واحد 2
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی جرمی (ICP-MS)
  • پلاسمای جفت شده القایی (ICP)
  • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET  (BET )
  • طیف سنج پراش پرتو ایکس (XRD )
  • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس  (XRF)
  • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
  • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry
نام اختصاری : ICP-MS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عناصر فلزی ، شبه فلزی و برخی غیر فلزات ppt ppt
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عناصر فلزی ، شبه فلزی و برخی غیر فلزات توسط آزمايشگاه ۲,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۷ -
یکشنبه ۹ ۱۷ -
دوشنبه ۹ ۱۷ -
سه شنبه ۹ ۱۷ -
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma
نام اختصاری : ICP
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین غلظت و شناسایی عنصر ppm-ppb 10-100pp
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده سازی نمونه توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
اندازه گیری تا 35 عنصر توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۷ -
یکشنبه ۹ ۱۷ -
دوشنبه ۹ ۱۷ -
سه شنبه ۹ ۱۷ -
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم خدایی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نام انگلیسی : Brunauer-Emmett - Teller surface area and porosity analyzer
نام اختصاری : BET 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مساحت سطح (SSA) مترمربع بر گرم 0.001
قطر حفره nm 0.35-200
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری منحنی جذب و واجذب نیتروژن توسط آزمايشگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰
اندازه گیری مساحت سطح توسط آزمايشگاه ۰
اندازه گیری قطر وتوزیع اندازه حفره توسط آزمايشگاه ۰
آماده سازی و گاز زدایی نمونه توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۷ -
یکشنبه ۹ ۱۷ -
دوشنبه ۹ ۱۷ -
سه شنبه ۹ ۱۷ -
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ساناز رضوانی مربي -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
نام اختصاری : XRD 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی عناصر و ترکیبات شدت (Count/sec) 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شناسایی فاز های کریستالی توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۷ -
یکشنبه ۹ ۱۷ -
دوشنبه ۹ ۱۷ -
سه شنبه ۹ ۱۷ -
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم خدایی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
نام انگلیسی : X-Ray Fluorescence Spectrometer 
نام اختصاری : XRF
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی نمونه با نور پولاریزه توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
بررسی نمونه های جامد توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۷ -
یکشنبه ۹ ۱۷ -
دوشنبه ۹ ۱۷ -
سه شنبه ۹ ۱۷ -
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم خدایی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین گروه های عاملی cm^-1 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین گروه های عاملی توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۷ -
یکشنبه ۹ ۱۷ -
دوشنبه ۹ ۱۷ -
سه شنبه ۹ ۱۷ -
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ساناز رضوانی مربي -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , اندازه , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان جذب و انعکاس nm 0.5 nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
طیف گیری جذبی و انعکاسی نمونه‌های محلول توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۷ -
یکشنبه ۹ ۱۷ -
دوشنبه ۹ ۱۷ -
سه شنبه ۹ ۱۷ -
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵