مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۲
زمینه های تخصصی : بیوتکنولوژی نانو بیو تکنولوژی میکروبیولوژی گیاهان دارویی و طب سنتی بیوشیمی ژنتیک مولکولی فیزیولوژی گیاهی سیتوژنتیک فیتوشیمیایی بیوانفورماتیک کارگاههای آموزشی تئوری و عملی
نشانی آزمایشگاه : کرمان،میدان قرنی،قرنی 6،مرکز پژوهشهای علمی-آموزشی،بخش میکروبیولوژی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • اتوکلاو
 • اسانس گیر
 • الکتروفورز 
 • الکتروفورز 
 • اندازه گیر پی اچ
 • انکوباتور شیکردار
 • انکوباتور 
 • ترازوی حساس
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • سانتریفیوژ
 • شیکر
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ نوری (OM)
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR )
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هود لامینار
 • هود لامینار
 • هود لامینار
 • یخچال فریزر
نام انگلیسی : Water Distiller
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : ساير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
---------- ------ ----------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب مقطر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه حبیب الهی - -
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
استریل کردن پاسكال --------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریلیزاسیون توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه حبیب الهی - -
نام انگلیسی : Clevenger
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جمع آوری روغن فرار گیاهی ------ --------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه اسانس گیاهی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه ۸ ۱۲ -
نام انگلیسی : Electrophoresis 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جداسازی مولکول bp( واحد بازی) 50
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری DNA توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۱۳:۳۰ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه حبیب الهی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
نام انگلیسی : Electrophoresis 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه پروتئین دالتون ------
سنجش آنزیم- زایموگرافی ------ واحد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری آنزیم توسط آزمايشگاه -
بررسی خلوص پروتئین توسط آزمايشگاه -
سنجش آنزیم ها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۸ ۱۳ -
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
pH ------ --------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنجش میزان اسیدی یا بازی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۳ -
یکشنبه ۸ ۱۳ -
دوشنبه ۸ ۱۳ -
سه شنبه ۸ ۱۳ -
چهارشنبه ۸ ۱۳ -
نام انگلیسی : Shaker Incubator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1
دور دور بر دقیقه 1
زمان ------ 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هوادهی و همزدن نمونه ها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه حبیب الهی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری سلول توسط آزمايشگاه -
نگهداری پلیت میکروبی توسط آزمايشگاه -
نگهداری لوله آزمایش توسط آزمايشگاه -
MIC توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
MPN توسط آزمايشگاه -
TSI توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
SIM توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
سیمون سیترات توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۸ 24 ساعت شبانه روز
یکشنبه ۸ ۸ -
دوشنبه ۸ ۸ -
سه شنبه ۸ ۸ -
چهارشنبه ۸ ۸ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مرضیه دانایی - -
مهدیه حبیب الهی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جرم gr 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنجش جرم ماده توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۳ -
یکشنبه ۸ ۱۳ -
دوشنبه ۸ ۱۳ -
سه شنبه ۸ ۱۳ -
چهارشنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه حبیب الهی - -
نام انگلیسی : Gel Documentation
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
باند DNA Pixel (Voxel) 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویربرداری از ژل ها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۱۳ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه حبیب الهی - -
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فیزیکی و زیستی دور بر دقیقه 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی و خالص سازی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۳ -
دوشنبه ۸ ۱۳ -
چهارشنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه حبیب الهی - -
نام انگلیسی : Shaker
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مکانیکی دور بر دقیقه 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همزدن مواد در ارلن و لوله آزمایش توسط آزمايشگاه -
عصاره گیری توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه ۱۰ ۱۴ -
یکشنبه ۱۰ ۱۴ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شدت نور جذب شده توسط محلول ------ ---------
سنجش میزان آنتی اکسیدانی DPPH درصد ---------
سنجش میزان فنول mg/L ------
سنجش میزان فلاونوئید mg/mL -------
سنجش میزان پروتئین میکروگرم بر میلی لیتر --------
سنجش کاتالاز میکروگرم بر میلی لیتر ------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
(سنجش فنول) توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
(سنجش فلاونوئید) توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
(سنجش آمیلاز) توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
سنجش خاصیت آنتی اکسیدانی(FRAP) توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
(سنجش کلروفیل و کاروتنوئید) توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
(سنجش پروتئین) توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
سنجش سلولاز توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
سنجش پروتئاز توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
سنجش کاتالاز توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
سنجش پراکسیداز توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
سنجش خاصیت آنتی اکسیدانی(DPPH) توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۱۰ ۱۲ -
شنبه ۱۰ ۱۲ -
یکشنبه ۱۰ ۱۲ -
سه شنبه ۱۰ ۱۲ -
چهارشنبه ۹ ۱۱ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
نام انگلیسی : MicroCentrifuge
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دور دور بر دقیقه 1000
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رسوب دهی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۱۰ ۱۲ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه حبیب الهی - -
نام انگلیسی : MicroCentrifuge
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فیزیکی و زیستی دور بر دقیقه 10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ روزهای زوج
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
نام انگلیسی : Optical Microscope
نام اختصاری : OM
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بزرگنمایی و مشاهده لامهای میکروسکوپی µm میکرون
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده باکتری توسط آزمايشگاه -
مشاهده بافت توسط آزمايشگاه -
مشاهده سلول توسط آزمايشگاه -
رنگ آمیزی گرم توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه حبیب الهی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
نام انگلیسی : Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : PCR 
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ِDNA bp( واحد بازی) 1kDa
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تکثیر DNA توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۱۰ ۱۳:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه حبیب الهی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
نام انگلیسی : Magnetic Hot Plate Stirrer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
همگن کردن محلول دور بر دقیقه 10
حرارت دادن محلول درجه سانتیگراد 10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
حرارت دادن و همگن کردن محلول توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۸ ۱۲ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه حبیب الهی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
نام انگلیسی : Laminar hood
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میکروارگانیسم ها nm 95
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
غربالگری و کشت میکروارگانیسم ها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
پریا پارسیا تكنسين -
نام انگلیسی : Laminar hood
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کشت باکتری ------ -----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
میکروبیولوژی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Laminar hood
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فراهم سازی محیط استریل nm 95
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
انجام تست های آنتی باکتریال توسط آزمايشگاه -
غربالگری سوش های خاص توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
پنج شنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
پریا پارسیا تكنسين -
نام انگلیسی : Freezer Refrigerator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دمای مواد درجه سانتیگراد 4
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری مواد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مرضیه دانایی - -
مهدیه حبیب الهی - -