مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : سید حامد رضا بهشتی
 • رابط آزمایشگاه : محمد نقی برادر خامنه
 • تلفن : ۰۵۱۳۵۴۲۴۸۰۱-۸
 • نمابر : ۰۵۱۳۵۴۲۴۸۱۰
 • testalab@gmail.com
نشانی آزمایشگاه : خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی توس، شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • رئومتر
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج نوری
 • کروماتوگراف گازی (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی (LC-MS-MS)
 • هضم کجلدال
نام انگلیسی : Rheometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ویسکوزیته cP 6 رقم اعشار
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ویسکوزیته توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
پنج شنبه ۸ ۱۴.۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سحر فرشباف زرین -------- ۰۵۱-۳۵۴۲۴۸۰۱ داخلی ۱۲۰
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فلزات سنگین و عناصر فلزی ppm-ppb ppm-ppb
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خدمات آزمون توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
پنج شنبه ۸ ۱۴.۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رضا محمدی -------- ۰۵۱-۳۵۴۲۴۸۰۱ داخلی ۱۲۱
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فلزات سنگین و عناصر فلزی ppm-ppb ppm-ppb
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خدمات آزمون توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
پنج شنبه ۸ ۱۴.۳۰ -
نام انگلیسی : Spectrophotometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رنگ,نیترات و نیتریتو .. ppm ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
پنج شنبه ۸ ۱۴.۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
خدیجه علیزاده -------- ۰۵۱-۳۵۴۲۴۸۰۱ داخلی ۱۱۳
فرناز فرهادی نسب -------- ۰۵۱-۳۵۴۲۴۸۰۱ داخلی ۱۱۳
نجمه سادات منظری -------- ۰۵۱-۳۵۴۲۴۸۰۱ داخلی ۱۱۳
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
نام انگلیسی : Gas Chromatograph
نام اختصاری : GC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پروفایل اسیدهای چرب و استرول های گیاهی درصد ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون پروفایل اسیدهای چرب و استرول های گیاهی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
پنج شنبه ۸ ۱۴.۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نسترن ریحانی محب سراج -------- ۰۵۱-۳۵۴۲۴۸۰۱ داخلی ۱۱۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
نام انگلیسی : Gas Chromatograph-Mass Spectrometr 
نام اختصاری : GC-MS 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سموم ppb ppb
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون سموم دفع آفات نباتی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
پنج شنبه ۸ ۱۴.۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سمیرا میهن پرست -------- ۰۵۱-۳۵۴۲۴۸۰۱ داخلی ۱۲۰
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سموم مایکوتوکسین؛نگهدارنده و .... ppm-ppb ppm-ppb
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خدمات آزمون توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
پنج شنبه ۸ ۱۴.۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم کاوسی داویجانی -------- ۰۵۱-۳۵۴۲۴۸۰۱ داخلی ۱۲۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
نام انگلیسی : Liquid Chromatograph-Mass Spectrometr-Mass Spectrometr
نام اختصاری : LC-MS-MS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سموم ppb ppb
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون سموم توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
پنج شنبه ۸ ۱۴.۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم کاوسی داویجانی -------- ۰۵۱-۳۵۴۲۴۸۰۱ داخلی ۱۲۰
نام انگلیسی : Kjeldahl Digestion
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری پروتئین درصد صدم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری پروتئین توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
پنج شنبه ۸ ۱۴.۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
خدیجه علیزاده -------- ۰۵۱-۳۵۴۲۴۸۰۱ داخلی ۱۱۳
فرناز فرهادی نسب -------- ۰۵۱-۳۵۴۲۴۸۰۱ داخلی ۱۱۳
نجمه سادات منظری -------- ۰۵۱-۳۵۴۲۴۸۰۱ داخلی ۱۱۳